Zaciagacz DARTS AB KNOT PULLER

H140-02
26,00 zł

Porêczny przyrz¹d do zaci¹gania wêz³ów.